Service Commission

सेवा आयोग  (Service Commission – PAHS)

Name/Post

Dr. Buddha

Prof. Dr. Buddha Basnyat
Chairperson

Hon. Dr. Govind Prasad Kusum
Member

Prof. Dr. Vijay Kumar Jaysawal
Member

exam-center

 

Published Date: 2074/02/26 Friday

कार्यक्षमता मुल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना (in pdf)

बिज्ञापन – सुचना न ७/०७३-०७४ को योग्यताक्रम सिफारिसको सुचना (in pdf)

खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम (JPEG)

खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम

बिज्ञापन – सुचना न ४/०७३-०७४ को योग्यताक्रम सिफारिसको सुचना(in pdf)

बिज्ञापन – सुचना न ८/०७३-०७४ को योग्यताक्रम सिफारिसको सुचना (in pdf)

बिज्ञापन – सुचना न ५ , ६ , ७ र ८/०७३-०७४ (in pdf)

बिज्ञापन – सुचना न ५ , ६ , ७ र ८/०७३-०७४ (in JPEG)

technicalfaculty1

कार्य क्षमता बढुवाको दरखास्त फाराम

खुला र आन्तरिक परिक्षाको दरखास्त फाराम

पाठ्यक्रम

वि न ४८ ०७३-०७४ ७ तह सिनिएर स्टाफ नर्स

वि न ४९ ०७३-०७४ ५ तह ल्याब टेक्निसियन

वि न ५० ०७३-०७४ ५ तह बायोमेड टेक्निसियन

वि न ५१ ०७३-०७४ २ तह बायोमेड अस्सिस्टेन्ट

वि न ५२ ०७३-०७४ ९(क) तह वरीष्ठ फार्मेसी अधिकृत

वि न ५३ ०७३-०७४ ८(ख) तह नर्सिङ सुपरभाईजर

वि न ५४ ०७३-०७४ ८(क) तह वार्ड इन्चार्ज

वि न ५५ ०७३-०७४ ७ तह सहायक फार्मेसी अधिकृत

वि न ५६ ०७३-०७४ ७ तह सहायक ल्याब अधिकृत

वि न ५७ ०७३-०७४ ७ तह सिनिएर स्टाफ नर्स

वि न ५८ ०७३-०७४ ५ तह ल्याब टेक्निसियन

वि न ५९ ०७३-०७४ ५ तह रेडियोग्राफी टेक्निसियन

वि न ६० ०७३-०७४ ५ तह बायोमेड टेक्निसियन

वि न ६१ ०७३-०७४ ४ तह फार्मेसी सहायक

वि न ६२ ०७३-०७४ ४ तह अ.न.मी

वि न ६३ ०७३-०७४ ३ तह डेन्टल हाईजेनिष्ट सहायक

वि न ६४ ०७३-०७४ ४ तह सि.म.ए

वि न ६५ ०७३-०७४ २ तह बायोमेड अस्सिस्टेन्ट

वि न ६६ ०७३-०७४ २ तह जुनिएर सिभिल ओभरसियर

बिज्ञापन – सुचना न  २, ३ र ४/०७३-०७४

बिज्ञापन - सुचना न  २, ३ र ४/०७३-०७४

कार्य क्षमता बढुवाको दरखास्त फाराम

खुला र आन्तरिक परिक्षाको दरखास्त फाराम

पाठ्यक्रम

वि न २ ०७३-०७४ तह ५, लेखा सहायक

वि न ३ ०७३-०७४ तह ५,ओ.पि.डि सहायक

वि न ४ ०७३-०७४ तह ५, प्रशासन सहायक

वि न ५ ०७३-०७४ तह २, जुनियर ओ.पि.डि सहायक

वि न ६ ०७३-०७४ तह २, जुनियर प्रशासन सहायक

वि न ७ ०७३-०७४ तह २,जुनिएर रिसेपसनिष्ट

वि न ८ ०७३-०७४ तह २, जुनियर पि.पि.सी. सहायक

वि न ९ ०७३-०७४ तह ९(क),प्रशासकिय अधिकृत

वि न १० ०७३-०७४ तह ७, प्रशासकीय अधिकृत

वि न ११ ०७३-०७४ तह ७,प्रशासन अधिकृत

वि न १२ ०७३-०७४ तह ६, बरिष्ठ लेखा सहायक

वि न १३ ०७३-०७४ तह ६, वरीष्ठ प्रशासन सहायक

वि न १४ ०७३-०७४ तह ६, वरिष्ठ ओ.पि.डि सहायक

वि न १५ ०७३-०७४ तह ५, सामाजिक सेवा

वि न १६ ०७३-०७४, तह ५, लेखा सहायक

वि न १७ ०७३-०७४, तह ५, ओ.पि.डि सहायक

वि न १८ ०७३-०७४,तह ५, प्रशासन सहायक

वि न १९ ०७३-०७४,तह ५, स्टोर सहायक

वि न २० ०७३-०७४तह ५, पुस्तकालय सहायक

वि न २१ ०७३-०७४,तह ५, पि.पि.सी.सहायक

वि न २२ ०७३-०७४,तह ४, जुनियर ओ.पि.डि सहायक

वि न २३ ०७३-०७४,तह ३, जुनियर ओ.पि.डि सहायक

वि न २४ ०७३-०७४,तह २, जुनियर ओ.पि.डि सहायक

वि न २५ ०७३-०७४,तह २, जुनियर सुरक्षा सहायक

वि न २६ ०७३-०७४,तह २, जुनियर प्रशासन सहायक

वि न २७ ०७३-०७४,तह २, जुनियर एक्सरे सहायक

वि न २८ ०७३-०७४,तह २, जुनिएर रिसेपसनिष्ट

वि न २९ ०७३-०७४,तह २, जुनियर स्टोर सहायक

वि न ३० ०७३-०७४,तह २, जुनियर पि.पि.सी. सहायक

 

बिज्ञापन – सुचना न ०१/०७३-०७४ सिफारिसको सुचना

बिज्ञापन - सुचना न ०१/०७३-०७४ को अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना

 

 बिज्ञापन - सुचना न ०१/०७३-०७४ को अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना

कार्य क्षमता मुल्याङ्कन बढुवा सम्बन्धी  बिज्ञापन सुचना न ०१/०७३-०७४

वैयक्तिक विवरण

व्यक्तिगत विवरण सुचना न १०/०७१-०७२

बढुवाद्धारा पद्पुर्तिको सुचना न ९/०७१-०७२

आन्तरिक (खुला) प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्धारा पद्पुर्तिको सुचना न ८/०७१-०७२

बढुवाद्धारा पद्पुर्तिको सुचना न ७/०७१-०७२

नतिजा सुचना न ६/०७१-०७२

नतिजा सुचना न ५/०७१-०७२

सुचना न ४/०७१-०७२

सुचना न 3/०७१-०७२

सुचना न 2/०७१-०७२

स्थायी पद्पुर्तिको सुचना न १/०७१-०७२

प्रशासकिय अधिक्रत ९ (क) आन्तरिक (खुला) प्रतियोगितात्मक अन्तर्वार्ता परिक्षाको नतिजा

प्रशासकिय अधिक्रत ९ (क) आन्तरिक (खुला) प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको नतिजा

प्रशासकिय अधिक्रत ९ (क) आन्तरिक (खुला) प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको सुचना

बिज्ञापन सुचना न ३/०७०-०७१ विभिन्न लेक्कचरर पद तह ९ (क) को योग्यताक्रम सिफारिसको सुचना

बिज्ञापन सुचना न ६/०७०-०७१, ७/०७०-०७१ र ८/०७०-०७१ लेक्कचरर ९ (क) को लिखित परिक्षाको नतिजा

प्रशासकिय अधिक्रत ९ (क) आन्तरिक (खुला) प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा स्थगनको सुचना

बिज्ञापन सुचना न २/०७०-०७१ को अन्तर्वार्ता परिक्षाको नतिजा

२०७१-०१-०२ प्रशासकिय अधिक्रत ९ (क) आन्तरिक (खुला) प्रतियोगितात्मक  परिक्षाबाट स्थायी पद्पुर्तिको सुचना

सूचना

प्रबेश-पत्र

दरखास्त फारम

पाठ्यक्रम सामान्य प्रशासन

पाठ्यक्रम कर्मचारी प्रशासन

२०७०-१२-२३ लेक्कचरर ९ (क) आन्तरिक बढुवाको बिज्ञापन

सूचना

प्रबेश-पत्र

दरखास्त फारम

पाठ्यक्रम एनिस्थेसियालोजी

पाठ्यक्रम इन्टर्नल मेडिसिन

पाठ्यक्रम नेफ्रोलोजी

२०७०-१२-०६ कार्य क्षमता मुल्याङ्कन बढुवा सम्बन्धी  बिज्ञापन

सूचना

प्रबेश-पत्र

दरखास्त फारम

२०७०-०६-०१ सहायक प्राध्यापक ९ (ख) आन्तरिक (खुला)प्रतियोगितात्मक  परिक्षाबाट स्थायी पद्पुर्तिको बिज्ञापन

२०७०-०६-०१ सहायक प्राध्यापक ९ (ख) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक  परिक्षाबाट हुने बढुवाको बिज्ञापन

(डाउनलोड गर्नुहोस्)

सूचना

प्रबेश-पत्र

दरखास्त फारम

पाठ्यक्रम शल्य चिकित्सा

पाठ्यक्रम प्रसुती तथा स्त्री रोग

पाठ्यक्रम दन्त चिकित्सा

पाठ्यक्रम एकीकृत आधारभुत विज्ञान \ सुक्ष्म जीव तथा रोग प्रतिरोध विज्ञान

अन्तर्वार्ता परिक्षाको नतिजा शल्य चिकित्सा बिज्ञापन नम्बर १ \०७०-०७१

अन्तर्वार्ता परिक्षाको नतिजा प्रसुती तथा स्त्री रोग बिज्ञापन नम्बर २ \०७०-०७१

अन्तर्वार्ता परिक्षाको नतिजा दन्त चिकित्सा बिज्ञापन नम्बर ३ \०७०-०७१

अन्तर्वार्ता परिक्षाको नतिजा एकीकृत आधारभुत विज्ञान \ सुक्ष्म जीव तथा रोग प्रतिरोध विज्ञान बिज्ञापन नम्बर ४ \०७०-०७१

 

 

२०७०-०१-१२  प्रशासन  अधिकृत (सातौ तह)र कर्मचारी प्रशासन सहायक (पाँचौ तह) आन्तरिक (खुला)पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको बिज्ञापन

(डाउनलोड गर्नुहोस्)

सूचना

प्रबेश-पत्र

दरखास्त फारम

पाठ्यक्रम

लिखित परिक्षाको नतिजा

अन्तर्वार्ता परिक्षाको नतिजा सात(७) तह

अन्तर्वार्ता परिक्षाको नतिजा पाँच (५) तह