Service Commission

सेवा आयोग  (Service Commission – PAHS)

Name/Post

Dr. Buddha

Prof. Dr. Buddha Basnyat
Chairperson

Govinda Prasad Kusum

Hon. Dr. Govind Prasad Kusum
Member

Dr Paban Kumar Sharma

Prof. Dr. Paban Kumar Sharma
Member

सूचना

1

2

 

 लिखित परिक्षा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना  वि.नं.१-३८/०७४-७५ विभिन्‍न पदहरुको लिखित नतिजा  (in PDF) प्रकाशित मिति २०७५/०१/१८

नतिजा प्रकाशन सूचना नम्बर ६÷०७४–७५ को कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा हुने प्राविधिक तर्पmको बढुवा सम्बन्धी सूचना (in PDF) प्रकाशित मिति २०७५/०१/०४

नतिजा प्रकाशन सूचना नम्बर ५÷०७४–०७५ को कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा हुने प्रशासनिक तर्पmको बढुवा सम्बन्धी सूचना (in PDF) प्रकाशित मिति २०७५/०१/०४

विज्ञापन नं ३२÷०७४–७५ को सिप परिक्षण सम्बन्धी सूचना २०७४÷१२÷२७(in PDF) प्रकाशित मिति २०७४/१२/२७

कार्यक्षमता मुल्याङ्कनको आधारमा हुने प्राज्ञि तर्फको बढुवा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (in PDF) प्रकाशित मिति २०७४/१०/२१

प्रवेशपत्र बितरणको लागि रोल नम्बर सहितको सूचना (in PDF) प्रकाशित मिति २०७४/०९/२८

विज्ञापन सूचना नम्बर– १÷०७३–७४, विज्ञापन नम्बर– ४÷०७३–७४ को सिफारिस सम्बन्धी सुचना प्रकाशित मिति २०७४-०९-२८ तथा

२०७४–७५ को खुला लिखित परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना  (in PDF) प्रकाशित मिति २०७४/०९/२८

२०७४–७५ आन्तरिक पदहरुको लिखित परिक्षा कार्यक्रम सूचना (in PDF) प्रकाशित मिति २०७४/०९/२७

बिज्ञापन सूचना नं २÷०७३–७४, बिज्ञापन नं. ४÷०७३–७४ को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन  (in PDF) प्रकाशित मिति २०७४/०९/०७

विज्ञापन सूचना नं २, ३, ५ र ६ ०७३-०७४ को सिफारिस सम्बन्धी सुचना (in PDF) प्रकाशित मिति २०७४/०८/२८

प्रशासनिक पदहरुको लागि का.क्ष.मू को आधारमा हुने बढुवा सूचना नं. ५÷०७४–७५ (in PDF) प्रकाशित मिति २०७४/०८/०८

प्राविधिक पदहरुको लागि का.क्ष.मू को आधारमा हुने बढुवा सूचना नंः ६÷०७४–७५ (in PDF) प्रकाशित मिति २०७४/०८/०८

प्राज्ञिक पदहरुको लागि का.क्ष.मू को आधारमा हुने बढुवा सूचना नंः ७÷०७४–७५ (in PDF) प्रकाशित मिति २०७४/०८/०८

दरखास्त फारम का.क्ष.मू को लागि (in PDF)

प्राबिधिक पदहरुको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवा पद्पुर्तिको सुचना न ४ ०७४-०७५(in PDF)

प्रशासनिक पदहरुको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवा पद्पुर्तिको सुचना न ३ ०७४-०७५(in PDF)

प्राज्ञीक पदहरुको आबश्यक न्युनतम योग्यता (in PDF)

प्राबिधिक र प्राज्ञीक पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक स्थायी पद्पुर्तिको सुचना न १ र २ ०७४-०७५ (in PDF)

खुला र आन्तरिक परिक्षाको दरखास्त फाराम

पाठ्यक्रम

तह ५ फार्मेसी टेक्निसियन पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

तह ५ ल्याव टेक्निसियन पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

तह ५, स्टाफ नर्स पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

तह ७ सिनियर स्टाफ नर्स पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

तह ८ ख, बायो मेडिकल ईञ्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक

आँखारोग, सहायक प्राध्यापक ९ ख तहको खुला र आन्तरिक प्रथम पत्र

आँखारोग, सहायक प्राध्यापक ९ ख तहको खुला र आन्तरिक दोस्रो पत्र

जेरियाट्रिक, सहायक प्राध्यापकदशौं ९ ख तहको खुला र आन्तरिक प्रथम पत्र

जेरियाट्रिक, सहायक प्राध्यापकदशौं ९ ख तहको खुला र आन्तरिक दोस्रो पत्र

मनोचिकित्साविभाग, सहायकप्राध्यापक ९ ख तहको खुला र आन्तरिक प्रथम पत्र

मनोचिकित्साविभाग, सहायकप्राध्यापक ९ ख तहको खुला र आन्तरिक दोस्रो पत्र

सामुदायिक स्वास्थ्य, सहायक प्राध्यापक ९ ख तहको खुला र आन्तरिक प्रथम पत्र

सामुदायिक स्वास्थ्य, सहायक प्राध्यापक ९ ख तहको खुला र आन्तरिक दोस्रो पत्र

शरिर रचना, सहायक प्राध्यापक ९ ख तहको खुला र आन्तरिक प्रथम पत्र

शरिर रचना, सहायक प्राध्यापक ९ ख तहको खुला र आन्तरिक दोस्रो पत्र

सुक्ष्मजीव विज्ञान, सहायक प्राध्यापक ९ ख तहको खुला र आन्तरिक प्रथम पत्र

सुक्ष्मजीव विज्ञान, सहायक प्राध्यापक ९ ख तहको खुला र आन्तरिक दोस्रो पत्र

विकृती विज्ञान, सहायक प्राध्यापक ९ ख तहको खुला र आन्तरिक प्रथम पत्र

विकृती विज्ञान, सहायक प्राध्यापक ९ ख तहको खुला र आन्तरिक दोस्रो पत्र

नवजात शिशु, सहप्राध्यापक १० तहको खुला र आन्तरिक प्रथम पत्र

नवजात शिशु, सहप्राध्यापक १० तहको खुला र आन्तरिक दोस्रो पत्र

चर्मरोग, सहप्राध्यापक १० तहको खुला र आन्तरिक प्रथम पत्र

चर्मरोग, सहप्राध्यापक १० तहको खुला र आन्तरिक दोस्रो पत्र

शरिर रचना, सहप्राध्यापक १० तहको खुला र आन्तरिक प्रथम पत्र

शरिर रचना, सहप्राध्यापक १० तहको खुला र आन्तरिक दास्रो पत्र

जीव रसायन तथा मलिक्युलर, सहप्राध्यापक १० तहको खुला र आन्तरिक प्रथम पत्र

जीव रसायन तथा मलिक्युलर, सहप्राध्यापक १० तहको खुला र आन्तरिक दोस्रो पत्र

आँखारोग, प्राध्यापक ११ तहको खुला र आन्तरिक प्रथम पत्र

आँखारोग, प्राध्यापक ११ तहको खुला र आन्तरिक दोस्रो पत्र

तह २, जुनियर प्रशासन सहायक पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

तह ३,जुनियर ओ.पि.डि सहायक पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

तह ५, ओ.पि.डि सहायक पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

तह ५, अफिस सेक्रेटरी पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

तह ५, प्रशासन सहायक पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

तह ७ लेखा अधिकृत  पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

तह ५, सुचना प्रविधि सहायक पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

तह ५, पुस्तकालय सहायक पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

तह ५ ल्याव टेक्निसियन पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

तह ७,रेडियोग्राफी अधिकृत पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

तह ७ सिनियर स्टाफ नर्स पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

तह ८(क), वार्ड ईन्चार्ज पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

तह ८(ख) नर्सिङ्ग सुपरभाईजर पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

 

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन २०७४-०७-१० (in PDF)

exam-center

 

Published Date: 2074/02/26 Friday

कार्यक्षमता मुल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना (in pdf)

बिज्ञापन – सुचना न ७/०७३-०७४ को योग्यताक्रम सिफारिसको सुचना (in pdf)

खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम (JPEG)

खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम

बिज्ञापन – सुचना न ४/०७३-०७४ को योग्यताक्रम सिफारिसको सुचना(in pdf)

बिज्ञापन – सुचना न ८/०७३-०७४ को योग्यताक्रम सिफारिसको सुचना (in pdf)

बिज्ञापन – सुचना न ५ , ६ , ७ र ८/०७३-०७४ (in pdf)

बिज्ञापन – सुचना न ५ , ६ , ७ र ८/०७३-०७४ (in JPEG)

technicalfaculty1

कार्य क्षमता बढुवाको दरखास्त फाराम

 

पाठ्यक्रम

वि न ४८ ०७३-०७४ ७ तह सिनिएर स्टाफ नर्स

वि न ४९ ०७३-०७४ ५ तह ल्याब टेक्निसियन

वि न ५० ०७३-०७४ ५ तह बायोमेड टेक्निसियन

वि न ५१ ०७३-०७४ २ तह बायोमेड अस्सिस्टेन्ट

वि न ५२ ०७३-०७४ ९(क) तह वरीष्ठ फार्मेसी अधिकृत

वि न ५३ ०७३-०७४ ८(ख) तह नर्सिङ सुपरभाईजर

वि न ५४ ०७३-०७४ ८(क) तह वार्ड इन्चार्ज

वि न ५५ ०७३-०७४ ७ तह सहायक फार्मेसी अधिकृत

वि न ५६ ०७३-०७४ ७ तह सहायक ल्याब अधिकृत

वि न ५७ ०७३-०७४ ७ तह सिनिएर स्टाफ नर्स

वि न ५८ ०७३-०७४ ५ तह ल्याब टेक्निसियन

वि न ५९ ०७३-०७४ ५ तह रेडियोग्राफी टेक्निसियन

वि न ६० ०७३-०७४ ५ तह बायोमेड टेक्निसियन

वि न ६१ ०७३-०७४ ४ तह फार्मेसी सहायक

वि न ६२ ०७३-०७४ ४ तह अ.न.मी

वि न ६३ ०७३-०७४ ३ तह डेन्टल हाईजेनिष्ट सहायक

वि न ६४ ०७३-०७४ ४ तह सि.म.ए

वि न ६५ ०७३-०७४ २ तह बायोमेड अस्सिस्टेन्ट

वि न ६६ ०७३-०७४ २ तह जुनिएर सिभिल ओभरसियर

बिज्ञापन – सुचना न  २, ३ र ४/०७३-०७४

बिज्ञापन - सुचना न २, ३ र ४/०७३-०७४

कार्य क्षमता बढुवाको दरखास्त फाराम

खुला र आन्तरिक परिक्षाको दरखास्त फाराम

पाठ्यक्रम

वि न २ ०७३-०७४ तह ५, लेखा सहायक

 

बिज्ञापन – सुचना न ०१/०७३-०७४ सिफारिसको सुचना

बिज्ञापन – सुचना न ०१/०७३-०७४ को अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना

 

 बिज्ञापन - सुचना न ०१/०७३-०७४ को अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना

कार्य क्षमता मुल्याङ्कन बढुवा सम्बन्धी  बिज्ञापन सुचना न ०१/०७३-०७४

वैयक्तिक विवरण

व्यक्तिगत विवरण सुचना न १०/०७१-०७२

बढुवाद्धारा पद्पुर्तिको सुचना न ९/०७१-०७२

आन्तरिक (खुला) प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्धारा पद्पुर्तिको सुचना न ८/०७१-०७२

बढुवाद्धारा पद्पुर्तिको सुचना न ७/०७१-०७२

नतिजा सुचना न ६/०७१-०७२

नतिजा सुचना न ५/०७१-०७२

सुचना न ४/०७१-०७२

सुचना न 3/०७१-०७२

सुचना न 2/०७१-०७२

स्थायी पद्पुर्तिको सुचना न १/०७१-०७२

प्रशासकिय अधिक्रत ९ (क) आन्तरिक (खुला) प्रतियोगितात्मक अन्तर्वार्ता परिक्षाको नतिजा

प्रशासकिय अधिक्रत ९ (क) आन्तरिक (खुला) प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको नतिजा

प्रशासकिय अधिक्रत ९ (क) आन्तरिक (खुला) प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको सुचना

बिज्ञापन सुचना न ३/०७०-०७१ विभिन्न लेक्कचरर पद तह ९ (क) को योग्यताक्रम सिफारिसको सुचना

बिज्ञापन सुचना न ६/०७०-०७१, ७/०७०-०७१ र ८/०७०-०७१ लेक्कचरर ९ (क) को लिखित परिक्षाको नतिजा

प्रशासकिय अधिक्रत ९ (क) आन्तरिक (खुला) प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा स्थगनको सुचना

बिज्ञापन सुचना न २/०७०-०७१ को अन्तर्वार्ता परिक्षाको नतिजा

२०७१-०१-०२ प्रशासकिय अधिक्रत ९ (क) आन्तरिक (खुला) प्रतियोगितात्मक  परिक्षाबाट स्थायी पद्पुर्तिको सुचना

सूचना

प्रबेश-पत्र

दरखास्त फारम

पाठ्यक्रम सामान्य प्रशासन

पाठ्यक्रम कर्मचारी प्रशासन

२०७०-१२-२३ लेक्कचरर ९ (क) आन्तरिक बढुवाको बिज्ञापन

सूचना

प्रबेश-पत्र

दरखास्त फारम

पाठ्यक्रम एनिस्थेसियालोजी

पाठ्यक्रम इन्टर्नल मेडिसिन

पाठ्यक्रम नेफ्रोलोजी

२०७०-१२-०६ कार्य क्षमता मुल्याङ्कन बढुवा सम्बन्धी  बिज्ञापन

सूचना

प्रबेश-पत्र

दरखास्त फारम

२०७०-०६-०१ सहायक प्राध्यापक ९ (ख) आन्तरिक (खुला)प्रतियोगितात्मक  परिक्षाबाट स्थायी पद्पुर्तिको बिज्ञापन

२०७०-०६-०१ सहायक प्राध्यापक ९ (ख) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक  परिक्षाबाट हुने बढुवाको बिज्ञापन

(डाउनलोड गर्नुहोस्)

सूचना

प्रबेश-पत्र

दरखास्त फारम

पाठ्यक्रम शल्य चिकित्सा

पाठ्यक्रम प्रसुती तथा स्त्री रोग

पाठ्यक्रम दन्त चिकित्सा

पाठ्यक्रम एकीकृत आधारभुत विज्ञान \ सुक्ष्म जीव तथा रोग प्रतिरोध विज्ञान

अन्तर्वार्ता परिक्षाको नतिजा शल्य चिकित्सा बिज्ञापन नम्बर १ \०७०-०७१

अन्तर्वार्ता परिक्षाको नतिजा प्रसुती तथा स्त्री रोग बिज्ञापन नम्बर २ \०७०-०७१

अन्तर्वार्ता परिक्षाको नतिजा दन्त चिकित्सा बिज्ञापन नम्बर ३ \०७०-०७१

अन्तर्वार्ता परिक्षाको नतिजा एकीकृत आधारभुत विज्ञान \ सुक्ष्म जीव तथा रोग प्रतिरोध विज्ञान बिज्ञापन नम्बर ४ \०७०-०७१

 

 

२०७०-०१-१२  प्रशासन  अधिकृत (सातौ तह)र कर्मचारी प्रशासन सहायक (पाँचौ तह) आन्तरिक (खुला)पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको बिज्ञापन

(डाउनलोड गर्नुहोस्)

सूचना

प्रबेश-पत्र

दरखास्त फारम

पाठ्यक्रम

लिखित परिक्षाको नतिजा

अन्तर्वार्ता परिक्षाको नतिजा सात(७) तह

अन्तर्वार्ता परिक्षाको नतिजा पाँच (५) तह