Service Commission Result

सिफारिस सम्बन्धी सूचना नं १÷०७४–७५ प्राविधिक पदहरुको खुला समावेशी प्रकाशन मिति २०७५-०३-३१

सिफारिस सम्बन्धी सूचना नं २÷०७४–७५ प्राज्ञिक पदहरुको खुला प्रकाशन मिति २०७५-०३-३१

सिफारिस सम्बन्धी सूचना नं ३÷०७४–७५ प्रशासनिक पदहरुको आन्तरिक प्रकाशन मिति २०७५-०३-३१

सिफारिस सम्बन्धी सूचना नं ४÷०७४–७५ प्राविधिक पदहरुको आन्तरिक प्रकाशन मिति २०७५-०३-३१

सिफारिस सम्बन्धी पद सवारी चालक तह २ आन्तरिक प्रकाशन मिति २०७५-०३-३१

सेवा आयोगको अन्तर्बार्ता सम्बन्धी सूचना प्रकाशन मिति २०७५-०२-१४

अन्तर्बाता सम्बन्धी सूचना नं १-०७४-०७५

अन्तर्बाता सम्बन्धी सूचना नं २-०७४-०७५

अन्तर्बाता सम्बन्धी सूचना नं ३-०७४-०७५

अन्तर्बाता सम्बन्धी सूचना नं ४-०७४-०७५

सवारी चालकको अन्तर्बाता सम्बन्धी सूचना